پست کردن تهران میلیون اخبار اقتصادی و بازرگانی

پست کردن: تهران میلیون اخبار اقتصادی و بازرگانی

خودروهای شخصی مشمول مالیات تازه نمی‌شوند

یک کارشناس صنعت ماشین گفت: بخشنامه تازه شرکت امور مالیاتی در زمینه مشمول مالیات شدن افرادی که بیش از یک ماشین دارند مربوط به خودروهای تجاری بوده و مشمو..

ادامه مطلب